Historie systému UDI

Historie a vývoj systému UDI ve světě

Systém United Diving Instructors (dále jen UDI) je jedním z mnoha celosvětově uznávaných a působících potápěčských výcvikových systémů.

1983

Tato původně americká organizace byla založena v roce 1983 v Kalifornii. Prvním presidentem byl Z.Fisher a hlavním sekretářem H.G.Golzing. Díky atraktivitě pořádaných kurzů se těší její výcvikový systém stále větší oblibě a popularitě.

1988 Rakousko

V roce 1988 se toto sdružení spojilo s 1. Rakouským svazem profesionálních učitelů potápění a zakotvilo tím také v Evropě.

1989 Německo, Švýcarsko

V roce 1989 byla otevřena zastoupení v Německu a Švýcarsku.

1997 Slovinsko

v roce 1997 ve Slovinsku a v roce 1998 i v České republice. Významné zásluhy o rozvoj v těchto letech měli zejména presidenti F. Strutz a G. Hochl. Díky jejich snažení se “UDI” stává od 22.ledna 1999 jako první výcvikový systém v Evropě držitelem “Certifikace EN S 4260” – neboli normy pro základní výcvik potápění “Open Water Diver” platné v celé Evropské unii.

Od října 2000 se presidentem stává Peter Dolezyk z Norimberka – neúnavný bojovník na poli metodické – publicistické činnosti. Jeho publikace převzala za své výukové materiály většina výcvikových systémů v Evropě a zejména jeho přispěním došlo 25. ledna 2002 k podepsání významné dohody o vzájemné spolupráci – partnerství celkem 12ti výcvikových systémů včetně UDI s organizací CMAS Germany. Vznikla tak velmi silná zájmová lobby sdružující více než 6000 instruktorů potápění. Všechny systémy uznaly historickou úlohu CMASu jako první potápěčské mezinárodní organizace, dohodly se na akceptování výcvikových standard CMASu a na vzájemném uznávání udělených kvalifikací.

Poslední novinkou, vedle celé řady výukových CD, je zejména interaktivní výukový program pro základní potápěčskou kvalifikaci “Open Water Diver” jehož demoverzi najdete na adrese www.click2dive.de a prozatím anglickou a německou verzi si můžete objednat na adrese naší centrály. Další novinkou je vydávání nových plastových certifikačních karet, které díky naskenované barevné fotografii plní i funkci takzvané “ID card” (identifikační karta).

1998 Česko

V roce 1998 zahájilo činnost zemské zastoupení v České republice a připravují se další. Hlavním úkolem těchto center je rychle a účelně vybavit instruktora potřebným materiálem, organizovat akce ke zvýšení kvalifikací až po instruktorské stupně a reprezentovat UDI v příslušné zemi.

K čestným členům UDI toho času patří: Prof.Dr. Hans Haas, Prof.Dr. Eibel Eibisfeldt, Prof.Dr. A.A. Bühlman, Dr. Peter Schmid, Ron a Valerie Taylorovi, Hans Fricke, Herbert Frei.

:: Světová centrála UDI ::

V současné době se sídlem v Norimberku (Německo) – vedená presidentem Andreasem Eserem má jako hlavní orgán “Roční setkání instruktorů se školením”

Evropská centrála vedle hlavní metodické a publicistické funkce, výroby a distribuce materiálů zemským centrálám zajišťuje kurzy a další vzdělávání instruktorů I*** Staff Instructor a I****Honorary Master Instructor a vystavuje certifikace a současně vede evidenci držitelů všech instruktorských stupňů.

Zemská centrála Česko

Zemská centrála (dále jen ZC) jinak též zemské obchodní zastoupení UDI pro Českou republiku, ale i Slovensko, Ukrajinu a Estonsko organizačně zastupuje a vytváří podmínky pro činnost téměř 90ti instruktorů všech kvalifikačních stupňů. Mimo boje s legislativou a úkolů spojených s činností v evropské centrále:
:: organizuje roční setkání se školením instruktorů UDI příslušných zemí
:: zajišťuje překlady a korektury a tisk učebnic, metodik a dalších tiskových materiálů
:: provádí prodej a distribuci tiskovin a veškerých potřebných materiálů pro činnost instruktorů
:: vede příslušnou evidenci
:: připravuje podklady pro certifikaci instruktorů UDI

“Instructor college”

v současné době jediná škola oprávněná provádět výuku a výcvik instruktorů po stupeň I** (International instructor) ve střední a východní Evropě
:: zajišťuje podmínky pro získání vyšších kval. stupňů a organizuje kurzy specializací pro co nejširší okruh zájemců nejen z řad potápěčů UDI, ale i jiných výcvik. systémů
:: vede odbornou přípravu zájemců o profesionální potápěčskou kariéru až po kurz instruktora potápění

Vedení (management) UDI ČR, SR,… v současné době tvoří:
Mgr. Hruška Jiří – vedoucí “Instructor college” a ZC (I**** Honory Master Instructor)
Mgr. Hofman Daniel – metodika, osvědčení MŠ (I*** Staff Instructor)
Ing. Čížek Martin –  technika (I*** Staff Instructor)
MUDr. Hadač Vladimír – zdravotní problematika (I*** Staff Instructor)
Zápeca Emil – zástupce pro Slovensko (I*** Staff Instructor)
Hrušková Romana – administrativa (I* National Instructor)
Hruška Jiří -I* (junior) – webmaster

Adresa zemské centrály a Instructor college pro ČR, SR, Ukrajinu a Estonsko:
UDI ČR Jiří Hruška
Okružní 284, 37361 Hrdějovice
Tel: +420 387 220 991
Mobil: +420 620 545 821
E-mail: udi@udi.cz
Web: www.udi.cz

Oprávnění instruktorů UDI:

Instruktoři UDI – každý instruktor v takzvaném aktivním stavu může vystupovat jako samostatná firma oprávněná provádět kvalifikační a specializační kurzy (s vlastním živnostenským oprávněním) – nebo může provádět výcvikovou činnost pod hlavičkou jiné firmy případně klubu na základě smlouvy či dohody.

Assistant Instructor – může vést a přezkušovat znalosti v kurzech potápění od stupně “Junior Diver*” po stupeň “Open Water Diver” pod vedením instruktora s kvalifikací I** a vyšší s tím, že tento provádí certifikaci

I* National Instructor – může vést a certifikovat kurzy potápění od stupně “Junior Diver*” po stupeň “Open Water Diver” včetně, vést a podepisovat (certifikovat) specializační kurz “Orientace a vedení skupiny”

I** International Instructor – je oprávněn vést a certifikovat kurzy od stupně “Junior Diver*” po stupeň “Special Diver*** ” včetně, vést a podepisovat specializační kurzy pro které je držitelem oprávnění

I*** Staff Instructor – je oprávněn a vést a certifikovat výše uvedené stupně a vést – podílet se na vedení instruktorských kurzů po stupeň I**

I**** Honorary Master Instructor – má všechny výše uvedené pravomoci a navíc organizuje kurzy a další vzdělávání instruktorů

:: UDI v ČR ::
Od roku 1998 kdy systém “UDI” zapustil kořeny v Čechách se nám počet instruktorů rozrostl z původních čtyř na současné číslo 84 a o jejich aktivní práci svědčí úctyhodný počet – více než 4000 nově vyškolených potápěčů.

UDI uznává rovnocenné kvalifikační stupně jiných výcvikových systémů, které vyhovují standardům UDI a nezavírá dveře ani před instruktory jiných systémů. Současní aktivní instruktoři využívají při své činnosti využít bohatý metodický materiál, neustále aktualizované učebnice a učební texty, zkušební testy. Certifikace je prováděna do “Diver passu” a pro prokazování “potápěčské totožnosti” v terénu dostává absolvent ke každému výcvikovému stupni plastovou “ID card”. V květnu 2001 bylo systému UDI vydáno pověření ministerstva školství pro vydávání profesních osvědčení pro živnostenské oprávnění – pracovní činnost “Instruktor potápění”.

Výukové metody a postupy

u všech výcvikových stupňů a specializačních kurzů jsou neustále zdokonalovány, stále více jsou využívány audio-vizuální pomůcky a vrcholem je interaktivní výukový program na CD pro výuku kvalifikačního stupně “OWD” (demoverze dostupná na www.click2dive.de).

UDI nenahrazuje ani nemá zájem být konkurencí zemských svazů potápění a zájmových klubů. Na druhé straně se nevyhýbá ani možnosti sdružování do zájmových klubů pod hlavičkou “České asociace potápěčů”. V systému UDI nejsou vybírány žádné členské příspěvky, absolvované kvalifikace mají doživotní platnost. Pouze instruktoři, pokud si chtějí udržet takzvaný aktivní stav, se musí minimálně 1 x za 2 roky zúčastnit setkání instruktorů se školením a zaplatit roční certifikaci. Aktivní stav mohou instruktoři prokázat vedle uveřejnění v seznamu instruktorů na www.udi.cz též vlepku do průkazu pro příslušný rok.

Každý instruktor získává absolvováním instruktorského kurzu nebo “cross-overu” veškeré podklady pro zřízení vlastní firmy – kanceláře.

Menu